การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาชีวเคมี ปี 2010

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาชีวเคมี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 40
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,6 ก.ย. 2010 - 6 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402521 ชื่อวิชา Advanced Biochemical Instrumentation,27 ธ.ค. 2010 - 25 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402501 ชื่อวิชา Intensive Bioshemistry,27 พ.ค. 2010 - 28 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,13 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,26 พ.ค. 2010 - 26 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,6 ก.ย. 2010 - 6 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายพิเศษ,4 ม.ค. 2010 - 4 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402521 ชื่อวิชา Advanced Biochemical Instrumentation,27 ธ.ค. 2010 - 25 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402521 ชื่อวิชา Advanced Biochemical Instrumentation,27 ธ.ค. 2010 - 25 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402511 ชื่อวิชา Biochemistry of Cellular Functions,7 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :NMR for Biological Molecules,1 ต.ค. 2010 - 4 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406699 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์จากโปรตีนพืช แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์จากโปรตีนพืช แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402597 ชื่อวิชา Seminar,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี แหล่งทุน :TRF,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาหน้าที่ของหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี และการยับยั้งการแสดงออกของไวรัสยีน แหล่งทุน :โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,1 พ.ย. 2010 - 30 ธ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416555 ชื่อวิชา Animal Molecular Genetics & Development,8 พ.ย. 2010 - 19 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416555 ชื่อวิชา Animal Molecular Genetics & Development,8 พ.ย. 2010 - 19 ก.พ. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402521 ชื่อวิชา Advanced Biochemical Instrumentation,4 ม.ค. 2010 - 22 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนวิชา Physical Biochemistry,1 ก.ย. 2010 - 8 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,9 ส.ค. 2010 - 9 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สอนวิชา Physical Biochemistry,1 ก.ย. 2010 - 15 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา PRotein structure,5 พ.ค. 2010 - 5 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,6 ก.ย. 2010 - 6 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,20 ก.ย. 2010 - 20 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,6 ก.ย. 2010 - 6 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนายารักษามะเร็งด้วยการศึกษาทางชีวเคมีของสารออกฤทธิ์ยับยั้งไทโรซีนไคเนส ของ EGFR จากสมุนไพรไทย แหล่งทุน :สวพ.,10 ม.ค. 2010 - 9 ม.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,7 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402501 ชื่อวิชา Intensive Bioshemistry,7 ก.ค. 2010 - 30 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,7 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาหาตำแหน่งเป้าหมายของกลไกอาร์เอ็นเอไอบนหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402501 ชื่อวิชา Intensive Bioshemistry,6 มิ.ย. 2010 - 30 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,7 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,8 พ.ย. 2010 - 30 ธ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416555 ชื่อวิชา Animal Molecular Genetics & Development,8 พ.ย. 2010 - 18 ก.พ. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172015 >>