การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาชีวเคมี ปี 2017

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

5

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาชีวเคมี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 19
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,2 ม.ค. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แสงซินโครตรอนกับงานสมันไพรไทย,3 ก.ค. 2017 - 3 ก.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,2 ม.ค. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th ACB ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : Protein Hydrolysates and Partial Purified Peptides on Viability and Apoptosis of Liver Cancer Cell,28 ก.ค. 2017 - 30 ก.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,9 ม.ค. 2017 - 12 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402699 ชื่อวิชา Thesis,31 ก.ค. 2017 - 1 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,31 ก.ค. 2017 - 1 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402699 ชื่อวิชา Thesis,31 ก.ค. 2017 - 1 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,2 ม.ค. 2017 - 30 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,1 ส.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402499 ชื่อวิชา Research Project in Biochemistry,1 ม.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคเพิ่อค้นหายีนไกลโคไซด์ไฮโดรเลสแฟมมิลี่ 3 เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่จากแหล่งธรรม แหล่งทุน :สกว,1 ส.ค. 2017 - 31 ก.ค. 2022
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผู้ร่วมเสวนาในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”,23 ก.พ. 2017 - 24 ก.พ. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แสงซินโครตรอนกับงานสมุนไพร,3 ก.ค. 2017 - 3 ก.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,9 ม.ค. 2017 - 19 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402699 ชื่อวิชา Thesis,31 ก.ค. 2017 - 1 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 ส.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบ 4 วิธี สำหรับแผนการทดลองแบบ 2x2x2 แฟคทอเรียล แหล่งทุน :ทุนภาควิชาสถิติ,1 ส.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,9 ม.ค. 2017 - 13 ก.ค. 2019