การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาชีวเคมี ปี 2015

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาชีวเคมี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 22
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402591 ชื่อวิชา Research Techniques in Biochemistry,5 ม.ค. 2015 - 29 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการฝึกอบรม Research Techniques in Structural Biology Workshop ในหัวข้อ Bioinformatics: Protein structure and Function,26 มิ.ย. 2015 - 26 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Introduction to Protein Modeling Homology, Docking and Dynamics Simulation,8 มิ.ย. 2015 - 10 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,30 ก.ย. 2015 - 30 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,17 ส.ค. 2015 - 12 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมวิจัยโปรตีนแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Protein Symposium Meeting,15 ก.ค. 2015 - 17 ก.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,17 ส.ค. 2015 - 12 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Introduction to Protein Modeling Homology, Docking and Dynamics Simulation,8 มิ.ย. 2015 - 10 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการฝึกอบรม Research Techniques in Structural Biology Workshop ในหัวข้อ Bioinformatics: Protein structure and Function ,26 มิ.ย. 2015 - 26 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,7 ต.ค. 2015 - 30 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,17 ส.ค. 2015 - 12 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ScFv และนาโนบอดีมนุษย์ผ่านเข้าเซลล์ที่ยับยั้งไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor แหล่งทุน :สกว,1 ก.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402611 ชื่อวิชา Protein Structure & Function,11 พ.ย. 2015 - 12 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,17 ส.ค. 2015 - 12 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402512 ชื่อวิชา Biochem.of Nucleoproteins & Nucleic Acids,17 ส.ค. 2015 - 4 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,5 ม.ค. 2015 - 6 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,5 ม.ค. 2015 - 6 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,7 ต.ค. 2015 - 30 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403699 ชื่อวิชา Thesis,5 ม.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,17 ส.ค. 2015 - 12 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508545 ชื่อวิชา Veterinary Clinical Immunology,24 มี.ค. 2015 - 24 มี.ค. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172010 >>