การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาชีวเคมี ปี 2011

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

31

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาชีวเคมี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 33
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506314 ชื่อวิชา Veterinary Physiology IV,4 ก.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026498 ชื่อวิชา Special Problems,14 พ.ย. 2011 - 23 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการตรวจจับ RT HIV ที่กลายพันธ์ด้วย แอปตาเมอร์ แหล่งทุน :นาโนเทค สวทช,1 ม.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402591 ชื่อวิชา Research Techniques in Biochemistry,1 มิ.ย. 2011 - 15 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,14 พ.ย. 2011 - 9 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาโครงสร้าง Aldo-keto reductases และคุณสมบัติในการกำจัดสารพิษประเภทแอลดีไฮด์ในข้าวไทย แหล่งทุน :ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทางการศึกษาระดับปริญญาเอก,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,7 มิ.ย. 2011 - 25 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,7 มิ.ย. 2011 - 25 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402497 ชื่อวิชา Seminar,7 มิ.ย. 2011 - 25 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402699 ชื่อวิชา Thesis,6 เม.ย. 2011 - 8 มี.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,12 ธ.ค. 2011 - 27 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ แหล่งทุน :สกว.สกอ.,15 มิ.ย. 2011 - 14 มิ.ย. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ แหล่งทุน :สกว.-สกอ.,15 มิ.ย. 2011 - 14 มิ.ย. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ แหล่งทุน :สกว.สกอ.,15 มิ.ย. 2011 - 14 มิ.ย. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,19 ธ.ค. 2011 - 27 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,7 พ.ย. 2011 - 28 ก.พ. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,12 ธ.ค. 2011 - 27 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ แหล่งทุน :สกว-สกอ,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2014
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,12 ธ.ค. 2011 - 27 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,12 ธ.ค. 2011 - 27 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402441 ชื่อวิชา Enzymology,12 ธ.ค. 2011 - 27 ม.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026321 ชื่อวิชา Sericulture,1 พ.ย. 2011 - 23 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402512 ชื่อวิชา Biochem.of Nucleoproteins & Nucleic Acids,6 มิ.ย. 2011 - 5 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการตรวจจับ RT HIV ที่กลายพันธ์ด้วย แอปตาเมอร์ แหล่งทุน :nanotec สวทช,1 ม.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการตรวจจับ RT HIV ที่กลายพันธ์ด้วย แอปตาเมอร์ แหล่งทุน :nanotec สวทช,1 ม.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,1 ส.ค. 2011 - 26 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,7 มิ.ย. 2011 - 25 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402611 ชื่อวิชา Protein Structure & Function,12 ก.ย. 2011 - 12 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402611 ชื่อวิชา Protein Structure & Function,5 ก.ย. 2011 - 5 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402512 ชื่อวิชา Biochem.of Nucleoproteins & Nucleic Acids,6 มิ.ย. 2011 - 29 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2011 - 29 มี.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Korean Academy of Science and Technology ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 13th KAST International Symposium: National Strategies to Zoonosis Control and Food Safety,28 ต.ค. 2011 - 28 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,2 พ.ค. 2011 - 30 ก.ค. 2016

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172015 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172010 >>