รางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2017

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

41

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์,"2018 Plant Layout Design for Reworking Process in Electronic Part Manufacturing Factory using Simulation", บทความดีเด่น (Best Paper Award), สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, May 19 2017