รางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2016

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

6

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2016 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์,"กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ระดับ SILVER, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,"Clean Water Supplier for Remote Area", ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทอาจารย์ร่วมกับนิสิต ประจำปี 2559, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 26 2016
2016 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์,"Biomechanical performance of retrograde nail for supracondylar fractures stabilization", ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 26 2016

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2016 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์,"Turbulent heat transfer and pressure loss in a squareduct heat exchanger with inclinedbaffle inserts", Best Paper Award, Energy Technology and Management, Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) and Chulalongkorn university, Dec 16 2016