รางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2018

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2018 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,"Effects of heated ethanol on retrofit single-hole gasoline injector performance", รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018
2018 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,"Lean hydrous and anhydrous bioethanol combustion in spark ignition engine at idle", รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018