รางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2015

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

4

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2015 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์,"Patient Specific Drill-Guide for Assisting Shoulder Arthroplasty Surgery", Silver Award, Class M: Medicine – Surgery – Orthopedics – Material for the Handicapped, The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva, Apr 17 2015
2015 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์,"Patient Specific Drill-Guide for Assisting Shoulder Arthroplasty Surgery", Special Prize presented by Qatar Delegate, , Qatar Delegate (during The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva), Apr 17 2015
2015 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์,"Fabrication of three-dimensional honeycomb structure for aeronautical applications using selective laser melting: a preliminary investigation", ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 26 2015

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์,inสุจินต์ วันชาติ, อาจารย์,"Reducing NG Part in Fan Manufacturing used in Refrigerator Cooling System", บทความดีเด่น (Best Paper Award), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, Sep 11 2015