รางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2020

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

4

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2020 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์,"Heat release analysis and thermal efficiency of a single cylinder diesel dual fuel engine with gasoline port injection", รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2561, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2020 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์,"Interesterification optimization of waste cooking oil and ethyl acetate over homogeneous catalyst for biofuel production with engine validation", รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2561, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2020 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,"Lubricant thermo-viscosity effects on turbocharger performance at low engine speed", รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2561, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2020 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"An Experimental Investigation of ABEDiesel Blend on Performance, Combustion, and Emissions in a Compression Ignition Engine", Best Paper Runner-up Award in Alternative Energy and Combustion, , Thai Society of Mechanical Engineers, Dec 4 2020