รางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2014

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2014 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,"A Development of Chipper Machine Prototype", ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2557, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 26 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด