รางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2013

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132009 >>
Publish Year Honor Award 1
2013 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2554", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2013 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์,"Effect of Wavy Baffles on Thermal Characteristics in a Channel", บทความดีเด่น (Best Paper Award), สาขาพลังงานประยุกต์: Applied Energy, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, May 9 2013