รางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2022

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2022 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์,inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Canine Prosthesis for Patella Dislocation Correction and Its Personalized Cutting Guide", Gold Medal, , Japan Design Idea, and Invention Expo 2022, Jul 3 2022

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด