รางวัลภาควิชาชีวเคมี ปี 2010

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลภาควิชาชีวเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820172016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162010 >>
Publish Year Output Award 1
2010 inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์,inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์,inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์,inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์,"Dipyridodiazepinone derivatives; synthesis and anti HIV-1 activity", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102008 >>
Publish Year Conference Award 2
2010 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์,"Virtual screening for potential inhibitors against yellow head virus (YHV)", Best poster award, , Tokyo University of Marine Science and Technology, Feb 26 2010
2010 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์,"In vitro screening of various Jatropha curcas seeds for high protein and low toxic curcin", รางวัลดีเด่นอันดับสอง, สาขาพืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 3 2010