รางวัลภาควิชาชีวเคมี ปี 2012

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลภาควิชาชีวเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820172016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102008 >>
Publish Year Conference Award 1
2012 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์,"Isolation and characterization of a potentially glucosetolerant betaglucosidase from termite to assist in cellulose degradation.", Outstanding Poster Presentation, , Protein Society of Thailand, Aug 31 2012