รางวัลภาควิชาชีวเคมี ปี 2008

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

5

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลภาควิชาชีวเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820172016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102008 >>
Publish Year Conference Award 5
2008 inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์,inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์,"Determination of Disulfide Bond and N-glycosylation of Androgenic Hormone from Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii", รางวัลชมเชย, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2008
2008 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์,inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์,"Improvement of dye with cross-linking agents of Thai silk fabrics", รางวัลดีเด่นอันดับ 1, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 22 2008
2008 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์,"Molecular cloning of mid gut lipases from the silkworm, Bombyx mori", รางวัลดีเด่นอันดับ 2, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Sep 22 2008
2008 inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์,inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์,"Screening mulberry, Morus spp. to salt stress in soil", รางวัลดีเด่นอันดับ 3, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Sep 22 2008
2008 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์,inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์,inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์,"Structure Analysis of Bombyx mori alpha-amylase Gene from a Thai Silkworm Strain", รางวัลดีเด่นอันดับ 1, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Sep 22 2008