รางวัลภาควิชาชีวเคมี ปี 2016

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

7

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลภาควิชาชีวเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820172016 >>
Publish Year Honor Award 4
2016 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162010 >>
Publish Year Output Award 3
2016 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Transgenic algae for control WSSV in shrimp", การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559, , สำนัหงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 20 2016
2016 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Transgenic algae for control WSSV in shrimp", ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา รางวัลระดับ ดีมาก, , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 20 2016
2016 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Development of Protein Expression in Algae as a Delivery System for the Control of White Spot Syndrome Virus", รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 29 2016

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102008 >>