รางวัลภาควิชาชีวเคมี ปี 2017

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

5

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาชีวเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820172016 >>
Publish Year Honor Award 1
2017 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 16 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162010 >>
Publish Year Output Award 4
2017 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,"สาหร่ายลูกผสมเพื่อควบคุมโรคไวรัสตัวแดงจุดขาวในกุ้ง", นิสิตที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก, , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 16 2017
2017 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,"สาหร่ายลูกผสมเพื่อควบคุมโรคไวรัสตัวแดงจุดขาวในกุ้ง", ผลงานนวัตกรรมการวิจัย, , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 16 2017
2017 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Development of practical vaccine formulation for control streptococcosis disease", Grand Winner for TECH PLANTER DEMO DAY in THAILAND, , Leave a Nest Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น , Jun 3 2017
2017 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Development of practical vaccine formulation for control streptococcosis disease", JT Award, , Leave a Nest Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น , Jun 3 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102008 >>