รางวัลภาควิชาชีวเคมี ปี 2018

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาชีวเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820172016 >>
Publish Year Honor Award 1
2018 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Awards)", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162010 >>
Publish Year Output Award 1
2018 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,"Nitrofuran detection kit for aquatic animals", รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561, , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 6 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102008 >>