Search Result of "e-cigarette"

About 47 results
Img

การประชุมวิชาการ

บุหรี่ไฟฟ้าและผลในการช่วยทำให้เลิกสูบบุหรี่ (2016)

ผู้แต่ง:ImgMr.Aunkung Lim, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Anti-cigarette Smoke Odor Finishing for Home Textiles

ผู้แต่ง:ImgDr.Potjanart Suwanruji, Assistant Professor, ImgDr.Porntip Tooptompong, Assistant Professor, ImgDr.Jantip Setthayanond, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาอุปสงค์บุหรี่: กรณีประเทศไทย (2014)

ผู้แต่ง:ImgMr.Aunkung Lim, Associate Professor, Imgวลัยภรณ์,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

บุหรี่ไฟฟ้า: บทสำรวจพรมแดนความรู้และโอกาส (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับแนวคิดของการทำให้การสูบเป็นสิ่งไม่ปกติ (Denormalization) และการทำกลับคืนให้การสูบเป็นสิ่งปกติ (Renormalization): กรณีประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตรต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

บุหรี่ไฟฟ้ากับสมมติฐานเกทส์เวย์: กรณีศึกษาประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
123