การตกแต่งสำเร็จเชิงเคมีเพื่อลดกลิ่นควันบุหรี่บนผ้าฝ้าย

Publish Year International Journal 3
2018 exนางสาววันทนีย์พร นงนุช, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Colour properties of cigarette smoke-exposed cotton and silk fabrics and their nicotine release", Industria Textila, ปีที่ 69, ฉบับที่ 4, กันยายน 2018, หน้า 328-333
2017 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exโชติมา สดแสงจันทร์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOzan Avinc, "Influence of MCT-b-cyclodextrin treatment on strength,reactive dyeing and third-hand cigarette smoke odor release properties of cotton fabric", Cellulose, ปีที่ 24, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 5233-5250
2014 exChotima Sodsangchan, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Monochlorotriazine-?-cyclodextrin treatment on dyeing and fastness properties of the hot-dyeing reactive dye on cotton", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ "-", มกราคม 2014, หน้า 662-665
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Anti-cigarette Smoke Odor Finishing for Home Textiles", The 7th UTIB INTERNATIONAL R&D PROJECT BROKERAGE EVENT IN TURKISH TEXTILE AND CLOTHING SECTOR, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, Bursa สาธารณรัฐตุรกี
2014 exโชติมา สดแสงจันทร์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Monochlorotriazine-?-cyclodextrin Treatment on Dyeing and Fastness Properties of Hot-dyeing Reactive Dye on Cotton", International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering, 10 มกราคม 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง