ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับแนวคิดของการทำให้การสูบเป็นสิ่งไม่ปกติ (Denormalization) และการทำกลับคืนให้การสูบเป็นสิ่งปกติ (Renormalization): กรณีประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2019 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, exนรา แป้นประหยัด, "การทำให้การสูบเป็นสิ่งไม่ปกติ การทำกลับคืนให้การสูบเป็นปกติ กรณีใช้ควบคู่โดยผู้สูบคนไทย", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย