Search Result of "PLC"

About 57 results
Img

การประชุมวิชาการ

ชุดทดลองลากเรือจำลองและวัดความเร็วโดยพีแอลซี (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Evaluation of Multipath Channel in PLC Application to Smart Grid System (2011)

ผู้แต่ง:ImgAmarisa Maneerung, ImgSuvepon Sittichivapak, ImgDr.KOMSAN HONGESOMBUT, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

โปรแกรมการคัดแยกคุณภาพความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมด้วยเทคนิค NIR และ โปรแกรมควบคุมการคัดแยกด้วยระบบการควบคุมแบบ PLC บนสายพานลำเลียง (2016)

หัวหน้าโครงการ:บริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgบริษัท บลูริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

ที่มา:The 5the PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011)

หัวเรื่อง:Evaluation of Multipath Channel in PLC Application to Smart Grid System

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการควบรวมกิจการของ บมจ.ธนาคาร กับ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:ImgBanyat SILAWACHARAPOL

ประธานกรรมการ:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

A Case Study of Industrial IoT (IIoT) Applications using OPC UA and MQTT

ผู้แต่ง:ImgDr.Prawit Chumchu, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ไต่ผนังแบบอิเล็กโตรนิวแมติกส์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินค่าประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูลของระบบสื่อสาร PLC สำหรับระบบสมาร์ทกริดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน:Imgกิตติวัฒน์ ศรีวิลาศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเครื่องยืดกุ้งกึ่งอัตโนมัติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานธนาคารที่มีต่อการนำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 มาใช้กับงานบริการของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:ImgChalermkwan DHINMAROM

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สวทช และ บ.โชคสมุทร มารีน จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบคัดขนาดปลาตามความยาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ กรณีศึกษา : ลูกหนี้สินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ผู้เขียน:Imgสมพงศ์ ศรียุกต์

ประธานกรรมการ:Imgนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรรณวิภา คูสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgกวินทิรา กาฬกาญจน์

ประธานกรรมการ:ImgPattaragit Netniyom

กรรมการวิชาเอก:Imgกรกฎ วิจิตรพงศ์, Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณหินปูนที่เหมาะสมในการผลิตปูนซีเมนต์ประเภท Portland Limestone Cement

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายถนัดกิจ ชารีรัตน์, อาจารย์

123