Person Image

  Education

  • ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , ไทย
  • ศษ.ม.( การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • Ph.D.(Linguistics), University of Adelaide, AUSTRALIA

  Expertise Cloud

  Appraisal in EnglishAppraisal perspectiveappraisal theoryconformityEnglish Syllabus DevelopmentEnglish Teaching Training ProgramEnglish use in ThailandEnglish Written EssaysExchange Structure AnalysisExpansion and Projectionexplanation genregenre analysisGenre based pedagogy genre-based approachgenre-based approach Graduate studentGrammatical Itemshard news story writingideologyinformation report genreInteracting DialogueIntercultural DiscourseIntersemiotic relationjournalismjudgement Language Evaluationmodeling textpersonal experience recountscaffoldingschool and curriculum genre Scientific learning – teaching contextsecondary school studentsSelected Topics in EnglishSFL genre-based approachstages of writingSydney Genre Based PerspectiveSydney genre based schoolSydney Genre -Based Schoolsystemic functional linguisticstext constructiontext typesThai EFL ClassroomThai EFL contextThai EFL Students' PerceptionsThai EFL students Thai EIL Classroom TalkThai military contexThreatUndergraduate Studentswriting English news storiesกระบวนทัศน์ของภาษาการขยายความและการแสดงตัวตนในประโยคหลักการเขียนเรียงความภาษาอังกฤแบบโต้แย้งทางเดียวการจัดการเรียนรู้การตระหนักรู้ทางไวยากรณ์การถอดบทเรียนการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษการประเมินภาษา (Language Evaluation/Appraisal) การเรียนรู้เชิงรุกการวิเคราะห์ประโยคซับซ้อนการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis)การสร้างสรรค์ทางปัญญาการสอนโครงเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ/การเขียน-การสอนเขียนภาษาอังกฤษการสื่อสารคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทฤษฎีแนวการวิเคราะห์หน้าที่ทางภาษาเชิงระบบ Appraisalความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษความสัมพันธ์เชิงเดี่ยวที่ไม่อิงอาศัยหรือกล่าวอ้างความคิดเห็นของผู้อื่นและความสัมพันธ์เชิงพหุที่อิงอาศัยหรือกล่าวอ้างความคิดเห็นของผู้อื่น Systemic Functional Linguisticsความหลากหลายทางภาษาศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ายภาษาอังกฤษโครงการชุดความรู้การป้องกันจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโควิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดจัดการกลไกชนิดของเนื้อความชุมชนเดิมบางนางบวชทฤษฎีการประเมินภาษาทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยอาศัยสถานการณ์ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ทฤษฏีการประเมินภาษา วาทกรรมโต้แย้ง ทฤษฏีแนวคิดการวิเคราะห์หน้าที่ทางภาษาเชิงระบบท้าทายนิสิตชั้นปีที่ 1เนื้อความตัวอย่างเนื้อความตามหลักสูตร และตามแนวทางของโรงเรียน genreบริบทวิถีปกติใหม่บริบทแห่งวัฒนธรรมบริบทแห่งสถานการณ์ Situational Based English Language Learning Theoryผู้สูงอายุภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ (Systemic Functional Linguistics)ภาษาอังกฤษยุคไทยแลนด์ 4.0โรงเรียนปลอดบุหรี่วิชาการพระพุทธศาสนาไวยากรณ์อรรถลักษณ์อรรถลักษณ์วิธี การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์อุปสรรค

  Interest

  ภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ (Systemic Functional Linguistics), การสอนภาษาอังกฤษ/การเขียน-การสอนเขียนภาษาอังกฤษ, การประเมินภาษา (Language Evaluation/Appraisal) , การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis), Genre based pedagogy

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ม.ค. 2556 - ส.ค. 2556 รองคณบดีฝ่ายศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ก.ค. 2555 - ม.ค. 2556 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องพักอาจารย์ สายศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร SC9

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 44 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก