Person Image

  Education

  • ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , ไทย
  • ศษ.ม.( การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • Ph.D.(Linguistics), University of Adelaide, AUSTRALIA

  Expertise Cloud

  Appraisal in EnglishAppraisal perspectiveAppraisal TheoryconformityEnglish Syllabus DevelopmentEnglish Teaching Training ProgramEnglish use in ThailandEnglish Written EssaysExchange Structure AnalysisExpansion and Projectionexplanation genreExposition EssayExpository essayFeaturesFirst Year Nursing StudentsFunctions of Language in Buddhism ritualsGeneric structureGeneric Structure AnalysisGeneric Structure DevelopmentGenre analysisGenre based pedagogy genre-based approachgenre-based approach Graduate studentGrammatical Itemsideologyinformation report genreInteracting DialogueIntercultural DiscourseIntersemiotic relationjudgement Language evaluationmodeling textpersonal experience recountpostgraduate studentProfessional Development for TeachersProfessional Learning Communities (PLC)Professional Training Programscaffoldingschool and curriculum genre Scientific learning – teaching contextsecondary school studentsSelected Topics in EnglishSFL genre-based approachstages of writingSydney Genre Based PerspectiveSydney genre based schoolSydney Genre -Based Schoolsystemic functional linguisticstext constructiontext typesThai EFL ClassroomThai EFL Students' PerceptionsThai EFL students Thai EIL Classroom TalkThai military contexUndergraduate StudentsWriting English News Storiesการขยายความและการแสดงตัวตนในประโยคหลักการเขียนเรียงความภาษาอังกฤแบบโต้แย้งทางเดียวการจัดการเรียนรู้การตระหนักรู้ทางไวยากรณ์การถอดบทเรียนการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษการประเมินภาษา (Language Evaluation/Appraisal) การเรียนรู้เชิงรุกการวิเคราะห์ประโยคซับซ้อนการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis)การสร้างสรรค์ทางปัญญาการสอนโครงเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ/การเขียน-การสอนเขียนภาษาอังกฤษการสื่อสารคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทฤษฎีแนวการวิเคราะห์หน้าที่ทางภาษาเชิงระบบ Appraisalความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษความสัมพันธ์เชิงเดี่ยวที่ไม่อิงอาศัยหรือกล่าวอ้างความคิดเห็นของผู้อื่นและความสัมพันธ์เชิงพหุที่อิงอาศัยหรือกล่าวอ้างความคิดเห็นของผู้อื่น Systemic Functional Linguisticsโครงการชุดความรู้การป้องกันจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดจัดการกลไกชนิดของเนื้อความชุมชนเดิมบางนางบวชทฤษฎีการประเมินภาษาทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยอาศัยสถานการณ์ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ทฤษฏีการประเมินภาษา วาทกรรมโต้แย้ง ทฤษฏีแนวคิดการวิเคราะห์หน้าที่ทางภาษาเชิงระบบนิสิตชั้นปีที่ 1เนื้อความตัวอย่างเนื้อความตามหลักสูตร และตามแนวทางของโรงเรียน genreบริบทแห่งวัฒนธรรมบริบทแห่งสถานการณ์ Situational Based English Language Learning Theoryผู้สูงอายุภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ (Systemic Functional Linguistics)ภาษาอังกฤษยุคไทยแลนด์ 4.0โรงเรียนปลอดบุหรี่วิชาการพระพุทธศาสนาไวยากรณ์อรรถลักษณ์อรรถลักษณ์วิธี การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

  Interest

  ภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ (Systemic Functional Linguistics), การสอนภาษาอังกฤษ/การเขียน-การสอนเขียนภาษาอังกฤษ, การประเมินภาษา (Language Evaluation/Appraisal) , การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis), Genre based pedagogy

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2556 - ส.ค. 2556 รองคณบดีฝ่ายศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ก.ค. 2555 - ม.ค. 2556 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องพักอาจารย์ สายศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร SC9

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก