Person Image

  Education

  • ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , ไทย
  • ศษ.ม.( การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • Ph.D.(Linguistics), University of Adelaide, AUSTRALIA

  แนวโน้มผลงานของอุดมกฤษฎิ์

  Journal

  บทความของอุดมกฤษฎิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  บทความแต่ละ Quartile ของอุดมกฤษฎิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  บทความแต่ละ TCI Group ของอุดมกฤษฎิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  Publish Year International Journal 6
  2022 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeter Rubert White, inนายวิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Syllabus Development on Writing English News Stories for KasetsartUniversity Students, Thailand", English Language Teaching , ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 120-127
  2020 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Textbook “The Language of Evaluation: Appraisal in English” from the Perspectives of Thai EFL Students: Implications of Systemic Functional Linguistics and Appraisal Theory", Studies in English Language Teaching , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2020, หน้า 82-94
  2018 exCheevala Badklang, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Attitudinal Resources in an EFL University Classroom Talk in the Deep South of Thailand: An Appraisal Perspective", The New English Teacher, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, หน้า 106-128
  2018 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Generic Structure Developments of Exposition Essays Written by Thai University Students: Sydney Genre - Based School and Systemic Functional Linguistics Perspectives", Veridian E- Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 683-702
  2018 exPajonsak Mingsakoon, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Secondary School Students’ Generic Structure Execution in Personal Experience Recount Writing Text through SFL Genre-Based Approach", Advances in Language and Literary Studies, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018
  2017 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of Thai Postgraduate Students’ Authorial Voices in Writing Research Proposals: Systemic Functional Linguistics Perspective", International Journal of Humanities and Social Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 155-164
  Publish Year National Journal 21
  2021 exรัศมี ศรีนนท์, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสกสรร ดีชวนะเลิศ , exสมคิด เชาว์ช่างเหล็ก, exภัสพร มโนวิวัศ, "การถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่หน่วยจัดการร่วม (NODE) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)", วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 372-389
  2021 inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 61-74
  2020 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัศมี ศรีนนท์ , exเสกสรร ดีชวนะเลิศ , exสมคิด เชาว์ช่างเหล็ก, exทวี เลียวประโคน, "การถอดบทเรียนโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชนโดยหน่วยจัดการร่วม (NODE) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)", พุทธมัคค์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 74-90
  2020 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Analysis of Generic Structure Potential (GSP) of Thai Undergraduate Students' Oral English Presentation: A Genre Perspective", วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 40-60
  2020 exรัศมี ศรีนนท์ , inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เนื้อหาและกระบวนการเขียนแผนการพยาบาลในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ 1 : มุมมองด้านอรรถลักษณ์และภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่", วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 78-88
  2020 exรัศมี ศรีนนท์ , exวิมลมาส ติ่งบุญ, exวิภารัตน์ ยมดิษฐ์, exกรรณิการ์ กิจนพเกียรติ, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือในโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ", วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 128-139
  2019 exผจญศักดิ์ มิ่งสกุล, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาโครงสร้างอรรถลักษณ์งานเขียนเรื่องเล่าประสบการณ์เกร็ดประวัติส่วนตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านวิธีการสอนตามแนวอรรถฐานของภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่", Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 111-122
  2019 exParinyaporn Preecha, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สำหรับการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษาทหารไทย", วารสารมนุยศาสตร์ (JOHU.MBU) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 56-70
  2019 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้หัวข้อทางไวยากรณ์โดยนิสิตไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในรายวิชาโครงสร้างพื้นฐานทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ", Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and Arts), ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 695-710
  2019 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรายุ ทัพพุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Generic Structure Developments and Resources of Intersubjective Stance in Discussion Essays Written byThai EFL Students : Systemic Functional Linguistics and Appraisal Perspective", Integrated Social Science Journal (วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ), ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 184-235
  2018 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยอาศัยสถานการณ์ (Situational Based English Language Learning Theory - SBELLT) : อิทธิพลจากมุมองทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ในโลกตะวันตกสู่การบูรณาการในการสร้างทฤษฎีการเรียนรู้ทางภาษาใหม่ในฝั่งโลกตะวันออก", วารสารมนุษยศาสตร์ (๋JOHU.MBU) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 142-152
  2018 exParinyaporn Preecha, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ประโยคซับซ้อนภาษาอังกฤษเรื่องความเชื่อด้านล๊อตเตอรี่ไทยจากแนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่โดยบูรณาการแนวคิดตะวันตกเพื่อประยุกต์ใช้ในโลกตะวันออก", วารสารมนุษยศาสตร์ (JOHU.MBU) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 223-235
  2018 exPhajonsak Mingsakoon, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การอธิบายภาพโดยรวมการใช้นิตยสารภาษาอังกฤษสอนการเขียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศโดยใช้วิธีการสอนภาษาเชิงอรรถลักษณ์แนวซิดนีย์สกูล (แนวการวิเคราะห์หน้าที่ทางภาษาเชิงระบบ)", วารสารมนุษยศาสตร์ (JOHU.MBU) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 236-250
  2018 exCheevala Badklang, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ภาษาเชิงเจตคติของวาทกรรมเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย (เนื้อร้อง โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)", วารสารมนุษยศาสตร์ (JOHU.MBU) คณะมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 251-257
  2018 exLalana Pathomchaiwat, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthaboon Pornrattanacharoen, "Boosting English Teaching Skills and Techniques for Primary Teachers through Professional Learning Communities (PLC) Training Program", วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 144-160
  2018 exดร.รัศมี ศรีนนท์, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาจารย์วิภารัตน์ ยมดิษฐ์, exอาจารย์กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ, "การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในยุคไทยแลนด์ 4.0", วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2018
  2018 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการตระหนักรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย The Journal of Humanities, Mahamakut Buddhist University, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 49-62
  2018 exร.อ.หญิง ปริญญาพร ปรีชา, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หน้าที่ของภาษาอังกฤษต่อภาษาอื่นในบริบทของพุทธศาสนาในประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์ (JOHU.MBU) คณะมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย The Journal of Humanities, Mahamakut Buddhist University, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 98-111
  2017 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัศมี ศรีนนท์, exอัศนีย์ วันชัย, exวิมลมาส ติ่งบุญ, "การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยอรรถลักษณ์วิธี", วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 48-58
  2016 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษและการนำไปประยุกต์ใช้ด้านวิชาการพระพุทธศาสนา (๒)", สิรินธรปริทรรศน์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 47, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 30-33
  2015 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษและการนำไปประยุกต์ใช้ด้านวิชาการพระพุทธศาสนา (๑)", สิรินธรปริทรรศน์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 46, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 28-32

  Conference

  การนำเสนอบทความของอุดมกฤษฎิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  Publish Year International Conference 9
  2018 exนายผจญศักดิ์ มิ่งสกุล, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Generic structure development on secondary school students’ personal experience recount writing products through SFL genre-based approach", The 1st International ASEAN English Language Teaching (ASEAN-ELT) Conference: Maximizing the Potential in ASEAN Diversities through the English Language, 15 - 17 มีนาคม 2018, Meleka มาเลเซีย
  2017 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Peter White, exDr.Wisut Charoonthawatchai, "Development of English Syllabus for Writing English News Stories for Kasetsart University Students, Thailand", 3rd Vietnam International Linguistics Conference April 2017 : Pre-Conference Institute : Application of SFL in Education , 21 เมษายน 2017, โฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  2017 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of Generic Structure Developments on Students' Expository Essays Based on Sydney Genre Based School", Chulalongkorn University Language Institute International Conference 2017 Learning and Assessment in ELT: Challenges and Opportunities , 10 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exCheevala Badklang, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ATTITUDINAL RESOURCES IN A UNIVERSITY CLASSROOM TALK: AN APPRAISAL ANALYSIS", International Conference: Modern Linguistic Trends and Linguistic Studies , 18 - 23 เมษายน 2017, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  2017 exPajonsak Mingsakoon, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An exploration of generic structure background of recount writing by EFL Thai upper secondary school students: SFL genre-based approach perspective", International Conference: Modern Linguistic Trends and Linguistic Studies in Vietnam, 18 - 23 เมษายน 2017, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  2014 exชีวลา บาดกลาง, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Preliminary Investigation of an Interacting Dialogue in a Thai EFL Classroom: An Application of Exchange Structure Analysis (ESA)", TESOL #ACTA 2014 Meeting the Challenge - TESOL International Conference , 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2014, เมล์เบริน เครือรัฐออสเตรเลีย
  2011 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeter White, "The"Middle Way Approach":Harmonious Meditation and Intercultural Discourse in Thai University Students'English Written Essays", The 8th International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Cerebrations, 13 พฤษภาคม 2011, วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  2011 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Peter White, "Clause complex analysis on Thai university students’ English essaysin a longitudinal genre based course", Doing Research in Applied Linguistics , 22 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "What do different online English newspapers tell us about critical flood in Thailand? : Media Discourse and an appraisal perspective", The 10th Asia TEFL Conference : Expanding Horizons of Language and Communication: ELT Issues, Challenges and Implications, 4 - 6 ตุลาคม 2011, เดลี สาธารณรัฐอินเดีย
  Publish Year National Conference 7
  2022 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนทัศน์ของภาษาในบริบทสังคมวิถีปกติใหม่", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 “กระบวนทัศน์ของภาษาในบริบทสังคมวิถีปกติใหม่, 14 กันยายน 2022, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
  2022 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัตรา สุจริตรักษ์, exรัชดาวรรณ คงสัตย์, exปิยะธิดา หาญประเทศ, exรุ่งทิพย์ กาวิตา, exสุรดา สระทองห้อย, exธีระพงษ์ ทิพย์พานทอง, exพิกุลทอง บุญลาภ, "การจัดการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุค New Normal: อุปสรรคและความท้าทาย", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565, 14 กันยายน 2022, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
  2019 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatchanee Wichitphan, "การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ทางภาษาในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา : บริบทการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการด้านภาษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562, 10 กันยายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
  2019 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.รัศมี ศรีนนท์, exอาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน์, "ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีต่อการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการทางภาษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562, 10 กันยายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
  2019 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exร.อ.หญิง ปริญญาพร ปรีชา, "การวิเคราะห์วาทกรรมพหุลักษณ์ภาษาศาสตร์เชิงระบบและหน้าที่ (SFMDA) จากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสออนไลน์", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562, 10 กันยายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
  2019 exดร.ผจญศักดิ์ มิ่งสกุล, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อรรถรสรักในเพลง แม่ดอกจำปี ที่ใช้ประกอบละครโทรทัศน์เรื่อง “สัตยาธิษฐาน”: วาทกรรมวิเคราะห์ด้วยการประเมินความหมายของภาษาเชิงระบบ", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 10 กันยายน 2019, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
  2019 exดร.ชีวลา บาดกลาง, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความหมายของวาทกรรมการโต้เถียงกันระหว่างนักการเมืองไทยด้วยเชิงภาษาศาสตร์มุมมองการประเมินความหมายและหน้าที่ของภาษาเชิงระบบ: สถานการณ์การพูดตะคอกของผู้แทนราษฎร์กรุงเทพฯ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภูเก็ต", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษาครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 10 กันยายน 2019, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480209]