Person Image

Administration

Education

  • บช.ม. (บัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

Expertise Cloud

Accounting Information Qualityaccounting information systemAccounting Information UsageAccounting Performanceactivity-based costingBalanced Scorecardbudgetary controlBusiness Environment UncertaintyBusiness Environment Uncertainty/ Wood Industry/ Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR)Capital Market Performanceconsumer innovativenessConsumer Innovativeness Environmental Value Economic Benefit Purchase IntentionCorporate Strategies and Competitive Advantagcost managementCost MeasurementCost of QualityCost Reduction Balanced ScorcardCost system structurecultureCustomer LoyaltyEmployees Turnover Intention Employees’ PerformanceEnvironmental DisclosureEnvironmental Practiceenvironmental valueFinancial and Nonfinancial PerformanceFinancial EffectivenessFinancial PerformanceFinancial ProductivityFlexibilityGood corporate governance scoresHealthy FoodHygiene Factors and Motivation Factorsjob characteristicsJob Satisfactionmanagement control systemsManagement ProcessManagerial Accounting Informationmanagerial effectivenessNonfinancial PeformanceNon-Financial ProductivityOrganizationorganization engagementorganization managementOrganization Performance MeasurementOrganizational Citizen BehaviorsOrganizational CommitmentOrganizational CultureP/E RatioPara Rubber IndustryParticipationperceive monetary benefit and perceive riskPerceived ValuePerformancePersonalityProduction ProductivityQuality of Work LifeSEMSerivce InnovationService Marekting MixService Marketing MixShareholder StructureSmall And Medium EnterprisesSmall and Medium EnterprisesSustainabilityTotal Quality ManagementTotal Quality Management (TQM) Strategic Cost ManagementTotal Quality Management(TQM)TQMWork Efficiencyกลยุทธ์การลดต้นทุนการใช้จ่ายเงินการตรวจสอบภายใน โคโซ่ มหาวิทยาลัยการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณการบัญชีการบัญชีการเงินการบัญชีต้นทุนการบัญชีบริหารการลดต้นทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยการวางแผนทางการเงิน ความรู้ทางการเงิน การเตรียมตัวเพื่อการเกษียณการวางแผนและควบคุมทางการเงินการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าการสนับสนุนจากนายจ้างการสอบบัญชีการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจดทะเบียนไทยความรู้ทางการเงินโครงสร้างต้นทุน การออกแบบโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลประกอบการทางด้านบัญชี และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเงินกู้ยืมสำหรับนิสิตต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนแบบดั้งเดิม ผู้ตรวจสอบภายใน การมีส่วนร่วมพฤติกรรมการบริโภค การออม ความรู้ เจตคติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพฤติกรรมต้นทุน เส้นโค้งแห่งการเรียนรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระบบการวัดผลงานแบบดุลยภาพลักษณะประชากรศาสตร์วิถีการผลิตอ้อย เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

Interest

การบัญชีบริหาร, การสอบบัญชี, การบัญชีการเงิน, การบัญชีต้นทุน

Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (88)