Search Result of "Lumber"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of heat treatment on phase-formation behavior of agricultural material

ผู้แต่ง:ImgDr.Wichian Siriprom, Lecturer, ImgMs.Preeyawal Kuha, Lecturer, ImgDr.sopanat kongsriprapan, Assistant Professor, ImgTeanchai, K.,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการไม้แปรรูปของโรงงานประดิษฐกรรมไม้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เขียน:Imgสมชาย นาคซื่อตรง

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนิคม แหลมสัก

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อุปสงค์ที่มีต่อไม้สักแปรรูปของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgเบญจมาศ แปงงาเครือ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Organic synthesis, Natural Product, Degadation of organic compound

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:สถิติเชิงสำรวจ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อุปสงค์ไม้แปรรูปของโรงงานแปรรูปไม้ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgประสาร เจนสวัสดิ์พงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำเข้าและการจำหน่ายไม้แปรรูป จากประเทศกัมพูชาที่ผ่านอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgเสรี แสงจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชุบ เข็มนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับกรรมวิธีการผลิตโอเอสแอลจากเศษเหลือไม้ยางพารา

ผู้เขียน:Imgพรรณนิภา มาลานิตย์

ประธานกรรมการ:Imgนิคม แหลมสัก

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบุญนำ เกี่ยวข้อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจและวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินในการใช้วัสดุไม้แปรรูปในเรือประมงพื้นบ้าน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจและวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินในการใช้วัสดุไม้แปรรูปในเรือประมงพื้นบ้าน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานที่มีต่อผลิตภัณฑ์ป่าไม้ของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgเสรี นันตา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวโน้มความต้องการไม้แปรรูปและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ไม้ของกรมราชทัณฑ์

ผู้เขียน:Imgพิศพิไล กัณฑภัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนิคม แหลมสัก

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อุปสงค์ไม้แปรรูปและการตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ของโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรมในจังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:Imgนเรศ เจริญภักดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อุปสงค์ไม้ยางพาราของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgอำนวย ศรีแสงฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิวัติ เรืองพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12