การผลิตสายต้นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีสมบัติของเนื้อไม้เหมาะสมสำหรับการผลิตไม้ท่อน