การผลิตสายต้นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีสมบัติของเนื้อไม้เหมาะสมสำหรับการผลิตไม้ท่อน

Publish Year International Journal 1
2017 exF. Ishiguri, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ. Tanabe, exJ. Ohshima, exK. Iizuka, exS. Yokota, "Among-family variations of solid wood properties in 4-year-old Eucalyptus camaldulensis trees selected for pulpwoodproduction in Thailand", International Wood Products Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 36-40