Search Result of "Folate"

About 19 results
Img

งานวิจัย

การเพิ่มปริมาณและเสถียรภาพของโฟเลตในเมล็ดข้าวด้วยโปรตีนจับจำเพาะ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Folate quality and transcript expression related genes in local Thai rice varieties

ผู้แต่ง:ImgDr.Chanate Malumpong, Assistant Professor, Imgน้ำผึ้ง อนุกูล,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Dietary folate and vitamin B-12 supplementation and consequent vitamin deposition in chicken eggs

ผู้แต่ง:ImgDr.Chaiyapoom Bunchasak, Professor, ImgKachana, S,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ การขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตและการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสร้างโฟเลตในข้าว

Img

งานวิจัย

วิเคราะห์หาพันธุ์ข้าวไทยที่มีโฟเลตสูงและศึกษาการแสดงออกของยีนในกระบวนการสร้างและสลายโฟเลตในข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของโฟเลทและวิตามินบี 12 ต่อเมตาบอลิซึมของไขมันในไก่ไข่

ผู้เขียน:Imgสมปอง คะชะนา

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Dietary folate and vitamin B-12 supplementation and consequent vitamin deposition in chicken eggs

Img

Researcher

ดร. น้ำผึ้ง อนุกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุวิศวกรรมและวิศวกรรมโปรตีน, โฟเลต, เทคโนโลยีชีวภำพด้ำนพืช

Resume

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology

Resume

Img

Researcher

ดร. ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์ข้าว ข้าวโพด , Molecular Genetics

Resume

Img

Researcher

นาย วันชัย พันธ์ทวี

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Lactic and bacteria Utilization

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ประมวล ทรายทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก , การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทางอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume