วิเคราะห์หาพันธุ์ข้าวไทยที่มีโฟเลตสูงและศึกษาการแสดงออกของยีนในกระบวนการสร้างและสลายโฟเลตในข้าว

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2552-2553)

  • inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

  • inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2012 exสายรุ้ง โพธิ์อ่ำ, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, "Differences of folate biosynthesis gene expression in colour and colourless husked rice grain", The 10th International Symposium on Rice Functional Genomics (ISRFG 10th), 26 - 29 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, exRiza Abilgos Ramos, Gregory Tucker, Malcolm J Bennett, exAnthony J. Wright, exDominique Van Der Straeten, exDavid A Barrett, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตและการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสร้างโฟเลตในข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ “การขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย