Search Result of "หนอนใยผัก"

About 63 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักในแปลงผัก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของสารจากพืชกลุ่ม Piperaceae ต่อหนอนใยผัก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgOpener Koul

แหล่งทุน:ภาควิชาสัตววิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารกลุ่มหอมระเหยต่อหนอนใยผัก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgOpender Koul

แหล่งทุน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดจาก Bauhnia scandens ต่อความเป็นพิษเเละเอนไซม์ทำลายพิษของหนอนใยผัก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงศ์ Piperaceae, Annonaceae และ Leguminosae ต่ออัตราการตาย ระดับเอนไซม์ทำลายพิษในหนอนใยผัก Plutella xylostella (Lepidoptera : Plutellidae)

ผู้เขียน:Imgชนาพัฒน์ ใคร่กระโทก

ประธานกรรมการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากค้างคาวดำและพาหมีที่มีต่อหนอนใยผัก Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Yponomeutidae)

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบกระถินในการควบคุมหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) และไรแมงมุมสองจุด (Tetranychus urticae Koch)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วนิดา อ่วมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1234