การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไคติเนสจากแบคทีเรียที่แยกได้จากดินบ่อเลี้ยงกุ้งและการทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซม์ที่มีผลต่อการเจริญของตัวอ่อนหนอนใยผัก