Search Result of "ลพบุรี"

About 589 results
Img

งานวิจัย

หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี (จังหวัดลพบุรี) (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล)

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img

งานวิจัย

หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตลพบุรี (จังหวัดลพบุรี) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบวร (กรมพัฒนาที่ดิน) บัวขาว

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี

หัวเรื่อง:การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่เค็ม: การพัฒนาตำรับอาหารจากปลาส้มและไข่เค็มเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

Img

ที่มา:โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สินค้าโอทอป จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล)

Img

ที่มา:โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคอกเทล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการประเมินผลทางด้านทรัพยากรประมงภายหลังการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
Img
12345678910...