การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตจังหวัดลพบุรี (ปีที่ 2)