Search Result of "นิกเกิล"

About 107 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของนิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบบีซีซีโดยการวัดโฟโตอิมิชชัน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประยูร ส่งสิริฤทธิกุล, Imgนายอากิโตะ คากิซากิ, Imgนายฮิเดกิ นากาจิมา

แหล่งทุน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะผสมพิเศษนิกเกิลเกรด GTD-111 IN-738 และ U-500 โดยกรรมวิธ๊ทางความร้อน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนโครงการวิศวกรรมเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (12)

123456