Journal

Article
การศึกษาประสิทธิภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-นิกเกิลบนตัวรองรับซิลิกาสำหรับปฏิกิริยาสตีมรีฟอร์มมิงของแนฟทาลีน
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
30
Issue
100
Year
เมษายน - มิถุนายน 2017
Page
55-64
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-