การสังเคราะห์อนุภาคนาโน Rh/CeO2 ด้วยไมโครเวฟและนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิง

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, "Activity of Fe supported by Ce1-xSmxO2-delta derived from metal complex decomposition toward the steam reforming of toluene as biomass tar model compound", Renewable Energy, ปีที่ 74, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - มกราคม 2015, หน้า 133-138
2015 exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Simple cerium-triethanolamine complex: Synthesis, characterization,thermal decomposition and its application to prepare ceria supportfor platinum catalysts used in methane steam reforming", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1089, ฉบับที่ -, มิถุนายน - มีนาคม 2015, หน้า 9-15
Publish Year National Journal 1
2017 exปรินทร์ พึงประเสริฐ , exชินดนัย ยงยุทธวิชัย , exนวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-นิกเกิลบนตัวรองรับซิลิกาสำหรับปฏิกิริยาสตีมรีฟอร์มมิงของแนฟทาลีน", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 30, ฉบับที่ 100, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 55-64
Publish Year National Conference 1
2015 exMr. Suttiruk Salaluk, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "PREPARATION OF BaZr1-xYxO3-BASED PROTON CONDUCTING ELECTROLYTE USING TEA-METAL PRECURSOR BY THE SOL-GEL METHOD", Paccon 2015, 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย