Search Result of "ความเชื่อด้านสุขภาพ"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผู้เขียน:Imgสุมาลี จันทรินทร์

ประธานกรรมการ:Imgสมคิด ปราบภัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgธัญนิดา เจริญจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน ความเชื่อด้านสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่น หน่วยตรวจกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้เขียน:Imgนันทิตา จุไรทัศนีย์

ประธานกรรมการ:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารสมาคมนักวิจัย

หัวเรื่อง:บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรุ้ความเสียง ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสาร : กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทรถโดยสารเอกชนแห่งหนึ่ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเชื่อด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ ณ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้เขียน:Imgรัศมี สิทธิพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย อนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมศาสตร์, อนามัยชุมชน, สุขศึกษา, การส่งเสริมสุขภาพ

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของกำลังพลกองขนส่ง กรมยุทธบริการทหาร

ผู้เขียน:Imgจีรณา วงศ์วิเศษกิจ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร

Img

Researcher

นางสาว กมลชนก แดนประโคม

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

Resume

12