Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • Ph.D.(Genetics), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2013 การค้นหาไมโครอาร์เอ็นเอและยีนเป้าหมายในกลไกควบคุมระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบที่ยาวนานของมะพร้าว (Cocos nucifera L.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 วิวัฒนาการของยีนความหอมในมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 11 3 0 0
  2016 การค้นหายีนทนเค็มที่ถูกควบคุมด้วยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอจากจีโนมอ้อย (Saccharum officinarum L) สายพันธุ์ทนเค็ม หัวหน้าโครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การโคลนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีน Flowering locus T (FT) ของมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การโคลนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีน Pinoresinol lariciresinol reductase (PLR) ในวิถีการสังเคราะห์ลิกแนนไฟโตเอสโตรเจนในข้าวไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายบ่งชี้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวธัญโอสถที่จะนำมาใช้สำหรับสตรีวัยทอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์และการประยุกต์ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 3 2 0 0
  2015 การโคลนและวิเคราะห์เชิงโมเลกุลของยีนในวิถีการสังเคราะห์ไฟโตเอสโตรเจนจากมะพร้าว (Cocos nucifera L) เพื่อพัฒนาเครื่องหมายชีวโมเลกุลสำหรับบ่งชี้ปริมาณไฟโตเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การค้นหาไมโครอาร์เอ็นเอและยีนเป้าหมายในกลไกควบคุมระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบที่ยาวนานของมะพร้าว (Cocos nucifera L.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 วิวัฒนาการของยีนความหอมในมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2013 การโคลน การวิเคราะห์คุณลักษณะ และ ตรวจสอบการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอ และ ยีนเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกดอกของมะพร้าว (Cocos nucifera L.) หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 ผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อการแสดงออกของยีนที่ควบคุมการออกดอกในข้าว (Oryza sativa L.) หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์การแสดงออกของ microRNA172และยีนเป้าในช่วงชักนำการออกดอกของข้าว (Oryza sativa L.) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 2 0 0
  2012 การคัดเลือกข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายสายพันธุ์ทนเค็มด้วยการใช้หลายพารามิเตอร์และตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทนเค็ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 การค้นหายีนทนเค็มจากประชากรข้าวสายพันธุ์กลายที่ถูกชักนำด้วยสาร EMS ด้วยเทคนิค Differentially Display RT-PCR หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนเค็มจากประชากรอ้อยสายพันธุ์กลายด้วยรังสีแกมมาผ่านการใช้ระบบหลายพารามิเตอร์และบ่งชี้ยีนทนเค็มด้วยเทคนิค GeneFishing หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 0 0 0
  2010 การคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยที่ทนทานต่อสภาวะการขาดน้ำด้วยการใช้หลายพารามิเตอร์และค้นหายีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทนต่อสภาวะการขาดน้ำด้วยเทคนิค Differential disply PCR (DD-PCR) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2009 การโคลนและการวิเคราะห์หน้าที่การทำงานของยีน AP2 ที่ทำหน้าที่ยับยั้งการออกดอกในวิถีการควบคุมการตอบสนองต่อช่วงแสงของข้าว (Oryza sativa L.) หัวหน้าโครงการ Michaels Lab. (Assistant Professor Scott Michaels) 1 0 0 0
  2009 การคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยทนเค็มภายใต้ระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมและตรวจสอบยีนทนเค็มโดยผ่านกลไก DNA methylation หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0