หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์และการประยุกต์

Publish Year International Journal 2
2020 exRujira TISARUM, exThapanee Samphumphuang, exWittaya PROMMEE, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. สุริยันตร์ ฉะอุ่ม , "True-to-type micropropagated plants of para rubber (Hevea brasiliensis M?ll. Arg.) via somatic embryogenesis", Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca , ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 1901-1914
2019 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exCheabu, S., inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDetpittayanan, W., inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Spikelet fertility and heat shock transcription factor (Hsf) gene responses to heat stress in tolerant and susceptible rice (Oryza sativa L.) genotypes", Journal of Agricultural Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2019
Publish Year National Journal 1
2016 exทิพย์วัลย์ บุญแก้ว , inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exลักษมณ นราทอง, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การระบุพันธุ์และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะพร้าวจากการใช้เทคนิคอาร์เอพีดี", Thai Journal of Scienc and Technology , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 151-159
Publish Year National Conference 2
2016 exนางสาวรุ่งฤดี ตรีสวัสดิ์, inดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกการปลอมปนเนื้อสัตว์อื่น และสารบอแรกซ์ในลูกชิ้นเนื้อสุกรที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2016, อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 exวศิณี พูลสวัสดิ์, exสุริยันตร์ ฉะอุ่ม, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อความเครียดเนื่องจากเกลือของอ้อยสายพันธุ์กลาย AE2-22 ที่ให้ลักษณะทนเค็มด้วยเทคนิค Quantitative Real-time PCR", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย