การคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนเค็มจากประชากรอ้อยสายพันธุ์กลายด้วยรังสีแกมมาผ่านการใช้ระบบหลายพารามิเตอร์และบ่งชี้ยีนทนเค็มด้วยเทคนิค GeneFishing