การโคลนและวิเคราะห์การแสดงออกของยีน Flowering locus T (FT) ของมะพร้าว