Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร), ม.เชียงใหม่, ไทย, 2545
  • วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Soil and Water Conservation), National Chung Hsing University, ไต้หวัน, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 6 3 0 0
  2021 การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสวนหมาก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาระบบการจัดการน้ำบาดาลสำหรับการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำร่วมกับน้ำผิวดินบริเวณด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2021 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์และการลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยฝนหลวง (ปี 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 1 0 0
  2020 การวิเคราะห์ภาวะการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
  2019 การประเมินปริมาณความต้องการน้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง (ระยะที่ 1) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1 1 0 0
  2012 การพัฒนาระบบตรวจการบ้านรายบุคคลแบบออนไลน์อัตโนมัติ: กรณีศึกษา วิชา 02207311 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 1 0 0
  2011 รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิต: กรณีศึกษารายวิชา 02207311 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์แบบแผนการปลูกพืชในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนด้วยภาพบันทึกการรับรู้จากระยะไกลหลายช่วงเวลา ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 3 14 0 0
  2022 การให้น้ำอย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การประเมินปริมาณความต้องการน้ำและปริมาณน้ำผิวดิน เพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 3 0 0
  2020 การให้น้ำอย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาแบบจำลองการถดถอยการใช้ที่ดิน (LUR) เพื่อพยากรณ์ปริมาณ PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 โครงการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระดับชุมชนและจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจังหวัดที่บูรณาการ เรื่อง ความยากจนและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี 1 0 0 0
  2011 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 6 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2011 การพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหลักเมตร จ.นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 2 0 0
  2011 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำตามแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0