การเพิ่มผลสัมฤทธิ์และการลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยฝนหลวง (ปี 2)

Publish Year National Journal 1
2022 exVoraton Vongsamut, exKomsan Chaiyo, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of Royal Rainmaking Performance with Ground-based Rainfall in Phetchaburi River Basin", Engineering Access, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 61-66