การพัฒนาระบบตรวจการบ้านรายบุคคลแบบออนไลน์อัตโนมัติ: กรณีศึกษา วิชา 02207311 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม

Publish Year National Conference 1
2012 exพรพิชญา รัตนสิทธิ์, inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, "ระบบส่งการบ้านออนไลน์สาหรับโจทย์คณิตศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม", การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ระดับปริญาตรีครั้งที่ 2, 23 มีนาคม 2012, จันทบุรี ประเทศไทย