การวิเคราะห์ภาวะการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOusmane Seidou, "Predicted Rainfall, Surface Runoff and Water Yield Responses to Climate Change in the Phetchaburi River Basin, Thailand", Asian Journal of Water, Environment and Pollution , ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2022, หน้า 1-13
Publish Year National Journal 2
2022 inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแพรววดี หงษาวง, exธีรศักดิ์ ซ้ายอ่อน, "การศึกษาความแตกต่างของปริมาณน้ำท่าและพารามิเตอร์ของแบบจำลอง SWAT จากการใช้ข้อมูลฝนตรวจวัดและข้อมูลฝนภาพถ่ายดาวเทียม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 107-123
2020 exฐิติศักดิ์ สุขเกษม, inดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความแห้งแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยดัชนีความแห้งแล้งแบบ TVDI จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 74-83