Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), ม.เชียงใหม่, ไทย, 2539
  • ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ), ม.ศิลปากร, ไทย, 2546
  • ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน), ม.ศิลปากร, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาโมเดลการบริหารองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาตู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแนะนำวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 4 9 0 0
  2021 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพฤติพลัง ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ กพส. 1 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยสถาบันปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2562 มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2020 ผลของการใช้เฟสบุคในกลุ่มการเรียนรู้นอกชั้นเรียนร่วมกับบอร์ดเกมส์ต่อความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0
  2019 การติดตามผลวิชาภาษาอังกฤษในการอบรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการของศูนย์สุขภาพองค์รวม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนอ่านแบบ Directed REading Thinking Activity (DR-TA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโดเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมในการพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0
  2017 การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 การศึกษาปัญหาและกลวิธีการแปลบทความภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 โครงการการศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกษาต่อและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การใช้กลยุทธ์การนิเทศเพื่อส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาภาษาอังกฤษศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0
  2015 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 0 2 0 0
  2014 การศึกษากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 2 1 0 0
  2010 การวิเคราะห์บริบทและศักยภาพของภาควิชาครุศึกษาและโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การศึกษาความพร้อมของโรงเรียนในการเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพกายและจิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2007 การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 0 0 0