การศึกษาปัญหาและกลวิธีการแปลบทความภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี

Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวสุพรรณี อาศัยราช, อาจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, "ปัญหาและกลวิธีการแปลบทความวิชาการจากภาษาอังกฤษเป็นไทยของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา", การประชุมวิชาการงานเกษตร กำแพงแสน ปี 2559 สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, 9 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย