การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุ