การศึกษาความพร้อมของโรงเรียนในการเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์